Zobrazit navigaci

Výchovný poradce a metodik prevence

Vážený čtenáři,

otevíráte stránky výchovné poradkyně ZŠ a MŠ Čkyně Mgr. Václavy Komínové, které by Vám měly poskytnout řadu užitečných informací a rad.

Výchovný poradce je učitel, který kromě vlastní výchovně - vzdělávací práce,  pomáhá při volbě povolání a profesní orientace žákům 8. a 9. třídy, zaměřuje se na práci s dětmi s vývojovými poruchami učení, snaží se o prevenci sociálně-patologických jevů na škole.

V čem tedy může výchovný poradce pomoci žákům a rodičům:

  • Řešení výchovných a výukových problémů - Klima ve třídě - poradenství při řešení výchovných a vzdělávacích problémů žáků (např. školní neúspěšnost, kázeňské problémy, konfliktní situace ve vztazích učitel - žák, žák - žák, zajišťování včasné intervence při aktuálních problémech žáků a třídních kolektivů
  • Zprostředkování návštěvy speciálního poradenského pracoviště -  zajištění spolupráce s pedagogicko psychologickou poradnou, střediskem výchovné péče, speciálním pedagogickým centrem a s jinými orgány státní správy (zejména s orgány péče o dítě, sociálními kurátory)
  • Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, o zdravotně postižené žáky a žáky talentované - péče o žáky se specifickými poruchami učení (dyslexie, dysortografie, dyskalkulie) a další žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
  • poradenství ke vzdělávání mimořádně nadaných žáků
  • Poradenství při volbě povolání (rozhodování se o vhodné střední škole), pomoc při vyplňování přihlášek
  • Poskytování metodické podpory pedagogickým pracovníkům a rodičům
  • Podporovat efektivní komunikaci mezi školou a rodiči

Individuální konzultace pro žáky a rodiče                                      

Konzultační hodiny výchovného poradce ve školním roce:
obracejte se na Mgr. Václavu Komínovou
kontakt: tel. 388 424 043, 725 979 014

Pondělí :   13.30 - 15.00

Vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami

Pokud má žák mírnější obtíže výukového, výchovného rázu, poskytuje mu škola podporu 1. stupně, kdy třídní učitel obvykle vypracovává plán pedagogické podpory, kde stanovuje základní cíle vzdělávání, vhodné metody a formy práce, způsob organizace vzdělávání. S plánem podpory je seznámen i zákonný zástupce žáka, plán se průběžně vyhodnocuje.

Jsou-li opatření 1. stupně podpory nedostačující, doporučí škola návštěvu pedagogicko - psychologické poradny, případně speciálního poradenského centra. Poradenské středisko může navrhnout vyšší stupeň podpůrných opatření (obvykle 2. stupeň podpory). Na základě doporučení poradenského střediska umožní ředitel základní školy žákovi vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu (dále IVP). Rodič žáka musí vyplnit na začátku školního roku žádost o umožnění vzdělávání podle IVP a ředitel školy rozhodne o jejím schválení, písemné rozhodnutí zašle rodičům žáka. Dále podepisuje rodič tzv. informovaný souhlas se vzděláváním svého dítěte podle IVP (zajišťuje třídní učitel). Podpůrná opatření se mohou týkat i jiných speciálních vzdělávacích potřeb (tělesné postižení, poruchy autistického spektra, lehké mentální postižení, řečové, sluchové a zrakové vady), vždy se však provádí na základě odborného posudku specializovaného pracoviště.
IVP vypracovává třídní učitel ve spolupráci s ostatními vyučujícími, zejména českého a cizího jazyka, podle potřeby a promítnutí poruchy i s dalšími vyučujícími. IVP je konzultován s výchovným poradcem a ředitelem školy, samozřejmě i s žákem a jeho rodiči, dále je jeho plnění konzultováno i s pracovníky odborného pracoviště, kteří podporu doporučili. Vždy je ale velice důležité, aby rodiče se školou spolupracovali a sami se aktivně zapojili do plnění IVP a totéž samozřejmě platí i pro žáka samotného. Bez jeho aktivního podílu na sebevzdělávání je nemožné dosáhnout pozitivních výsledků.

Plán poskytování služeb ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

2023/24

Ředitel základní školy zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole školním poradenským pracovištěm, ve kterém působí zástupkyně ředitelky-výchovný poradce školní metodik prevence.

Činnost školního poradenského pracoviště se uskutečňuje také ve spolupráci s třídními učiteli i dalšími pedagogickými pracovníky školy – učitelé, vychovatelky a asistenti pedagoga

Výchovný poradce –  Mgr. Václava Komínová

Činnost na 1. stupni ZŠ - Vyhledává a pomáhá připravovat podmínky pro vzdělávání žáků I. stupně ZŠ, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost (včetně žáků mimořádně nadaných) a koordinuje péči o tyto žáky, včetně spolupráce na přípravě, kontrole a evidenci plánu pedagogické podpory s potřebou podpůrného opatření 1. stupně nebo individuálního vzdělávacího plánu. Spolupracuje se školskými poradenskými zařízeními při zajišťování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a koordinuje poskytování poradenských služeb těmto žákům. Činnost na 2. stupni ZŠ  - Poskytuje kariérové poradenství a poradenskou pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě žáků, informace o možnostech studia a zaměstnání. Vyhledává a pomáhá připravovat podmínky pro vzdělávání žáků II. stupně ZŠ, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost (včetně žáků mimořádně nadaných) a koordinuje péči o tyto žáky, včetně spolupráce na přípravě, kontrole a evidenci plánu pedagogické podpory s potřebou podpůrného opatření 1. stupně nebo individuálního vzdělávacího plánu. Spolupracuje se školskými poradenskými zařízeními při zajišťování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Je určen jako pedagogický pracovník odpovídající za spolupráci se školským poradenským zařízením v souvislosti s doporučením podpůrných opatření 2. – 5. stupně.

 stanovení konzultačních hodin:   -    pondělí  13.30  - 15.00 školní knihovna

 mimo konzultační hodiny – po dohodě kdykoliv

Termíny přijímacích zkoušek v roce 2024

Čtyřleté obory vzdělání:

1. termín  12. dubna 2024

2. termín  15. dubna 2024

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:

1. termín  16. dubna 2024

2. termín  17. dubna 2024

Náhradní termíny pro všechny obory 29. dubna a 30. dubna 2024. Další informace ohledně přijímacího řízení budou doplňovány dle aktuální situace.


Školní metodik prevence – Mgr. Radek Bůžek

Vytváří preventivní strategii a krizový plán školy. Ve spolupráci s ostatními pedagogy se podílí na tvorbě a realizaci minimálního preventivního programu. Zpracovává systém výkaznictví v prevenci a provádí dotazníková šetření v této oblasti. Věnuje se sledování rizik a projevů sociálně patologických jevů a jejich řešení. Poskytuje přímou pomoc žákům a jejich zákonným zástupcům v oblasti rizikového chování. Spolupracuje s poradenskými zařízeními, dalšími institucemi a odborníky.

konzultační hodiny   -  pondělí  – 14.00.-15.00