Zobrazit navigaci

Výchovný poradce a metodik prevence

Vážený čtenáři,

otevíráte stránky výchovné poradkyně ZŠ a MŠ Čkyně Mgr. Václavy Komínové, které by Vám měly poskytnout řadu užitečných informací a rad.

Výchovný poradce je učitel, který kromě vlastní výchovně - vzdělávací práce,  pomáhá při volbě povolání a profesní orientace žákům 8. a 9. třídy, zaměřuje se na práci s dětmi s vývojovými poruchami učení, snaží se o prevenci sociálně-patologických jevů na škole.

V čem tedy může výchovný poradce pomoci žákům a rodičům:

 • Řešení výchovných a výukových problémů - Klima ve třídě - poradenství při řešení výchovných a vzdělávacích problémů žáků (např. školní neúspěšnost, kázeňské problémy, konfliktní situace ve vztazích učitel - žák, žák - žák, zajišťování včasné intervence při aktuálních problémech žáků a třídních kolektivů
 • Zprostředkování návštěvy speciálního poradenského pracoviště -  zajištění spolupráce s pedagogicko psychologickou poradnou, střediskem výchovné péče, speciálním pedagogickým centrem a s jinými orgány státní správy (zejména s orgány péče o dítě, sociálními kurátory)
 • Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, o zdravotně postižené žáky a žáky talentované - péče o žáky se specifickými poruchami učení (dyslexie, dysortografie, dyskalkulie) a další žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • poradenství ke vzdělávání mimořádně nadaných žáků
 • Poradenství při volbě povolání (rozhodování se o vhodné střední škole), pomoc při vyplňování přihlášek
 • Poskytování metodické podpory pedagogickým pracovníkům a rodičům
 • Podporovat efektivní komunikaci mezi školou a rodiči

Individuální konzultace pro žáky a rodiče                                      

Konzultační hodiny výchovného poradce ve školním roce:
obracejte se na Mgr. Václavu Komínovou
kontakt: tel. 388 424 043, 725 979 014

Pondělí :   13.30 - 15.00

Vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami

Pokud má žák mírnější obtíže výukového, výchovného rázu, poskytuje mu škola podporu 1. stupně, kdy třídní učitel obvykle vypracovává plán pedagogické podpory, kde stanovuje základní cíle vzdělávání, vhodné metody a formy práce, způsob organizace vzdělávání. S plánem podpory je seznámen i zákonný zástupce žáka, plán se průběžně vyhodnocuje.

Jsou-li opatření 1. stupně podpory nedostačující, doporučí škola návštěvu pedagogicko - psychologické poradny, případně speciálního poradenského centra. Poradenské středisko může navrhnout vyšší stupeň podpůrných opatření (obvykle 2. stupeň podpory). Na základě doporučení poradenského střediska umožní ředitel základní školy žákovi vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu (dále IVP). Rodič žáka musí vyplnit na začátku školního roku žádost o umožnění vzdělávání podle IVP a ředitel školy rozhodne o jejím schválení, písemné rozhodnutí zašle rodičům žáka. Dále podepisuje rodič tzv. informovaný souhlas se vzděláváním svého dítěte podle IVP (zajišťuje třídní učitel). Podpůrná opatření se mohou týkat i jiných speciálních vzdělávacích potřeb (tělesné postižení, poruchy autistického spektra, lehké mentální postižení, řečové, sluchové a zrakové vady), vždy se však provádí na základě odborného posudku specializovaného pracoviště.
IVP vypracovává třídní učitel ve spolupráci s ostatními vyučujícími, zejména českého a cizího jazyka, podle potřeby a promítnutí poruchy i s dalšími vyučujícími. IVP je konzultován s výchovným poradcem a ředitelem školy, samozřejmě i s žákem a jeho rodiči, dále je jeho plnění konzultováno i s pracovníky odborného pracoviště, kteří podporu doporučili. Vždy je ale velice důležité, aby rodiče se školou spolupracovali a sami se aktivně zapojili do plnění IVP a totéž samozřejmě platí i pro žáka samotného. Bez jeho aktivního podílu na sebevzdělávání je nemožné dosáhnout pozitivních výsledků.

Plán poskytování služeb ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

2023/24

Ředitel základní školy zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole školním poradenským pracovištěm, ve kterém působí zástupkyně ředitelky-výchovný poradce školní metodik prevence.

Činnost školního poradenského pracoviště se uskutečňuje také ve spolupráci s třídními učiteli i dalšími pedagogickými pracovníky školy – učitelé, vychovatelky a asistenti pedagoga

Výchovný poradce –  Mgr. Václava Komínová

Činnost na 1. stupni ZŠ - Vyhledává a pomáhá připravovat podmínky pro vzdělávání žáků I. stupně ZŠ, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost (včetně žáků mimořádně nadaných) a koordinuje péči o tyto žáky, včetně spolupráce na přípravě, kontrole a evidenci plánu pedagogické podpory s potřebou podpůrného opatření 1. stupně nebo individuálního vzdělávacího plánu. Spolupracuje se školskými poradenskými zařízeními při zajišťování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a koordinuje poskytování poradenských služeb těmto žákům. Činnost na 2. stupni ZŠ  - Poskytuje kariérové poradenství a poradenskou pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě žáků, informace o možnostech studia a zaměstnání. Vyhledává a pomáhá připravovat podmínky pro vzdělávání žáků II. stupně ZŠ, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost (včetně žáků mimořádně nadaných) a koordinuje péči o tyto žáky, včetně spolupráce na přípravě, kontrole a evidenci plánu pedagogické podpory s potřebou podpůrného opatření 1. stupně nebo individuálního vzdělávacího plánu. Spolupracuje se školskými poradenskými zařízeními při zajišťování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Je určen jako pedagogický pracovník odpovídající za spolupráci se školským poradenským zařízením v souvislosti s doporučením podpůrných opatření 2. – 5. stupně.

 stanovení konzultačních hodin:   -    pondělí  13.30  - 15.00 školní knihovna

 mimo konzultační hodiny – po dohodě kdykoliv

Termíny přijímacích zkoušek v roce 2024

Čtyřleté obory vzdělání:

1. termín  12. dubna 2024

2. termín  15. dubna 2024

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:

1. termín  16. dubna 2024

2. termín  17. dubna 2024

Náhradní termíny pro všechny obory 29. dubna a 30. dubna 2024. 

Způsoby podání přihlášek

Máte na výběr tři různé způsoby, jak podat přihlášku na střední školy. Pokud podáte přihlášku elektronicky, získáte maximum možných výhod, ale podat přihlášku můžete také po vytištění formuláře z online systému (tzv. výpis) nebo listinným formulářem (tzv. tiskopis).

 • Elektronicky (s ověřenou elektronickou identitou NIA – nejčastěji Mobilní klíč eGovernmentuBankovní identita, případně další způsoby dle NIA).
  Podrobnosti k ověření identity naleznete na identitaobcana.cz nebo info.identitaobcana.cz
 • Podáním výpisu vytištěného z online systému.
 • Podáním vyplněného tiskopisu s přílohami.

Vyberte si pouze jednu z možností, ideálně tu první.

Systém pro podávání elektronických přihlášek bude spuštěn na doméně www.dipsy.cz v průběhu ledna 2024. Elektronickou přihlášku bude možné podat od 1.2.2024 do 20.2.2024

1. Elektronická přihláška

Pokud máte elektronickou identitu, můžete podat přihlášku zcela jednoduše online.

 • Přihlásíte se do systému, ten je napojen na registr obyvatel, díky kterému uvidíte seznam svých dětí, ze kterých vyberete to, které chcete přihlásit. Nevyplňujete už žádné osobní údaje.
 • Vyberete si ze seznamu až 3 obory bez talentové zkoušky, do kterých chcete podat přihlášku. Vyberete je v pořadí dle priority pro přijetí. Uvidíte přehledné informace o každé škole – přehled oborů vzdělání, počet letos přijímaných uchazečů i počty přihlášek a přijatých uchazečů v  minulých letech.
 • Uvidíte přehledně dokumenty, které Vámi vybraná škola vyžaduje pro příslušný obor vzdělání doložit k přihlášce. Ty pak nahrajete jako fotky nebo skeny.
 • Potvrdíte odeslání, přijde Vám e-mail s potvrzením a to je vše.

Jednoduchý výběr ze všech škol, stačí vybrat školu (včetně oboru, zaměření a formy vzdělání) a potřebné informace nemusíte hledat jinde.

U každé školy/oboru vzdělání uvidíte počty přihlášek a přijatých uchazečů v minulých letech.

Můžete se vrátit k rozpracované přihlášce.

Přílohy se přikládají v kopiích, stačí si ponechat pro potřeby ověření u sebe 1 originál každé přílohy. Pozvánka ke zkouškám přijde elektronicky.

Po vyhodnocení uvidíte výsledky svého dítěte u testů jednotné přijímací zkoušky.

Ušetříte čas a peníze za podání přihlášky, popř. dalších dokumentů poštou a přebírání poštou doručených dokumentů v průběhu přijímacího řízení.

2. Výpis ze systému

Vše vyplníte online, ale bez přihlášení, proto se Vám nebudou předvyplňovat údaje z registru obyvatel a musíte všechny vyplnit. Nahrajete přílohy přihlášky. Ze systému vytisknete výpis přihlášky, podepíšete ho a doručíte na Vámi vybrané školy (poštou, osobně, datovou schránkou).

 • Vstoupíte do systému bez přihlášení a vyplníte potřebné osobní údaje o sobě i svém dítěti.
 • Vyberete si ze seznamu až 3 obory bez talentové zkoušky, do kterých chcete podat přihlášku. Vyberete je v pořadí dle priority pro přijetí. Jsou zde uvedeny přehledné informace o každé škole, například počet letos přijímaných uchazečů i počty přihlášek v minulých letech.
 • Uvidíte přehledně dokumenty, které Vámi vybraná škola vyžaduje doložit k přihlášce. Ty pak nahrajete jako fotky nebo skeny.
 • Potvrdíte odeslání a následně obdržíte na e-mailovou adresu uvedenou v kontaktních údajích e-mail s výpisem přihlášky k vytištění.
 • Získaný výpis vytisknete (tolikrát, na kolik škol se hlásíte), podepíšete jej a doručíte v listinné podobě do každé vybrané školy (bez příloh).

Jednoduchý výběr ze všech škol, stačí vybrat školu (včetně oboru, zaměření a formy vzdělávání) a potřebné informace nemusíte hledat jinde.

U každé školy/oboru vzdělání uvidíte počty přihlášek a přijatých uchazečů v minulých letech.

Stačí jedna kopie od každé přílohy.

Musíte doručit listinnou přihlášku do každé školy.

Pozvánka ke zkouškám Vám přijde doporučeným dopisem.

Neuvidíte po vyhodnocení testů výsledky svého dítěte u jednotné přijímací zkoušky.

3. Tiskopis se všemi přílohami

Vyplníte klasickou listinnou přihlášku a doručíte ji do každé zvolené školy. Ke každé přihlášce přiložíte všechny přílohy, které daná škola/obor požaduje. Každá přihláška musí mít obory uvedené ve stejném pořadí dle zvolené priority pro přijetí.

Nepotřebujete počítač ani mobilní telefon.

Ke každé přihlášce musíte přiložit listinné kopie všech příloh.

Musíte doručit listinnou přihlášku se všemi přílohami do každé školy.

Musíte si dohledat přesný název a adresu každé střední školy, kód oboru a jeho přesný název i se zaměřením.

Pozvánka ke zkouškám Vám přijde doporučeným dopisem.

Neuvidíte po vyhodnocení testů výsledky svého dítěte u jednotné přijímací zkoušky.

Důležité změny:

 • Potvrzení od lékaře je jako samostatná příloha přihlášky (nepotvrzuje se tedy v přihlášce). POZOR, na potvrzení od lékaře musí být správný kód oboru/oborů vzdělání!
 • Určení priority jednotlivých škol:
  • Na první místo v přihlášce uvedete nejvíce žádaný obor vzdělání ve vybrané škole.
  • Na druhé místo uvedete obor, kam má být vaše dítě přijato, když se nedostane do oboru na prvním místě.
  • Na třetí místo uvedete obor, kam má být vaše dítě přijato, pokud se nedostane ani do prvního ani do druhého oboru.
 • Pokud je již podána přihláška do oborů s talentovou zkouškou k 30. listopadu 2023, doplníte do pořadí dle priority i tyto obory vzdělání.

Přihláška a další formuláře budou po vydání ministerstvem ke stažení zde (předpoklad od cca 10. ledna 2024).



Školní metodik prevence – Mgr. Radek Bůžek

Vytváří preventivní strategii a krizový plán školy. Ve spolupráci s ostatními pedagogy se podílí na tvorbě a realizaci minimálního preventivního programu. Zpracovává systém výkaznictví v prevenci a provádí dotazníková šetření v této oblasti. Věnuje se sledování rizik a projevů sociálně patologických jevů a jejich řešení. Poskytuje přímou pomoc žákům a jejich zákonným zástupcům v oblasti rizikového chování. Spolupracuje s poradenskými zařízeními, dalšími institucemi a odborníky.

konzultační hodiny   -  pondělí  – 14.00.-15.00