Menu
© ZŠ_Čkyně
Kalendář
Základní škola
Dokumenty Projekty Školská rada Pedagog. sbor Provozní zaměst. Vých. poradce a metodik prevence

Základní škola pracuje podle vlastního Školního vzdělávacího programu "Škola pro život"  ve všech ročnících prvního i druhého stupně včetně úprav dle opatření, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání č.j.: MSMT-40117/2020-4 k 1. 9. 2021.

 

Dokumenty
Školní řád  
Příloha školního řádu k distanční výuce 
Pravidla hodnocení 
Učební plán  
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 20_21