Menu
© ZŠ_Čkyně
Kalendář
Základní škola
Dokumenty Projekty Školská rada Pedagog. sbor Provozní zaměst. Vých. poradce a metodik prevence
Výchovný poradce a metodik prevence

Stránky výchovného poradce

Vážený čtenáři,

otevíráte stránky výchovné poradkyně ZŠ a MŠ Čkyně Mgr. Václavy Komínové, které by Vám měly poskytnout řadu užitečných informací a rad.

Výchovný poradce je učitel, který kromě vlastní výchovně - vzdělávací práce,  pomáhá při volbě povolání a profesní orientace žákům 8. a 9. třídy, zaměřuje se na práci s dětmi s vývojovými poruchami učení, snaží se o prevenci sociálně-patologických jevů na škole.

V čem tedy může výchovný poradce pomoci žákům a rodičům:

- Poradenství při volbě povolání (rozhodování se o vhodné střední škole), pomoc při vyplňování přihlášek

- Poskytování metodické podpory pedagogickým pracovníkům a rodičům

- Podporovat efektivní komunikaci mezi školou a rodiči

TERMÍNY PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK na školní rok 2020/21

Jednotná přijímací zkouška na SŠ pro školní rok 2020/21 by mohla proběhnout nejdříve 14 dnů ode dne obnovení osobní přítomnosti žáků při vzdělávání ve středních školách. Konkrétní termín - bude letos jen jeden - stanoví MŠMT. Obsah a forma se nemění.

Aktuální informace MŠMT k přijímacímu řízení.                   Schéma přijímací zkoušky na SŠ.

 

Čtyřleté obory vzdělání:         

Šestileté obory vzdělávání::  

 Individuální konzultace pro žáky a rodiče                                                

Konzultační hodiny výchovného poradce ve školním roce:
obracejte se na Mgr. Václavu Komínovou
kontakt: tel.
388 424 043.

Pondělí :   13.30 - 14.30 
Středa  :   13.30  - 14.30

Specifické  poruchy učení, řeči a chování

Vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami

Pokud má žák mírnější obtíže výukového, výchovného rázu, poskytuje mu škola podporu 1. stupně, kdy třídní učitel obvykle vypracovává plán pedagogické podpory, kde stanovuje základní cíle vzdělávání, vhodné metody a formy práce, způsob organizace vzdělávání. S plánem podpory je seznámen i zákonný zástupce žáka, plán se průběžně vyhodnocuje.

Jsou-li opatření 1. stupně podpory nedostačující, doporučí škola návštěvu pedagogicko - psychologické poradny, případně speciálního poradenského centra. Poradenské středisko může navrhnout vyšší stupeň podpůrných opatření (obvykle 2. stupeň podpory). Na základě doporučení poradenského střediska umožní ředitel základní školy žákovi vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu (dále IVP). Rodič žáka musí vyplnit na začátku školního roku žádost o umožnění vzdělávání podle IVP a ředitel školy rozhodne o jejím schválení, písemné rozhodnutí zašle rodičům žáka. Dále podepisuje rodič tzv. informovaný souhlas se vzděláváním svého dítěte podle IVP (zajišťuje třídní učitel). Podpůrná opatření se mohou týkat i jiných speciálních vzdělávacích potřeb (tělesné postižení, poruchy autistického spektra, lehké mentální postižení, řečové, sluchové a zrakové vady), vždy se však provádí na základě odborného posudku specializovaného pracoviště.
IVP vypracovává třídní učitel ve spolupráci s ostatními vyučujícími, zejména českého a cizího jazyka, podle potřeby a promítnutí poruchy i s dalšími vyučujícími. IVP je konzultován s výchovným poradcem a ředitelem školy, samozřejmě i s žákem a jeho rodiči, dále je jeho plnění konzultováno i s pracovníky odborného pracoviště, kteří podporu doporučili. Vždy je ale velice důležité, aby rodiče se školou spolupracovali a sami se aktivně zapojili do plnění IVP a totéž samozřejmě platí i pro žáka samotného. Bez jeho aktivního podílu na sebevzdělávání je nemožné dosáhnout pozitivních výsledků.